Adakah Riwayat Perawi Bid’ah Diterima?

1. Lanjutan artikel semalam, ada sahabat bertanya tentang *‘pelaku bid’ah dari sudut muhadithin’*. Tajuk tentang bid’ah dan perawi bid’ah berjela-jela. Boleh didapati dalam karya-karya mustalah hadith. Pelaku bid’ah atau ahli ahwa’ (hawa nafsu) secara umumnya ramai yang mereka-reka hadith maudhu’ (palsu) antaranya golongan Syiah Rafidhah, zindiq jahat, penglipur lara, penjilat pemerintah, pendukung politik, fiqh dan ilmu kalam lain seperti Khawarij, Muktazilah, Qadariyah, Jabariah, Murji’ah dan lainnya (al-Siba’i, al-Sunnah, 82-90).

2. Untuk itu, saya suka berkongsi kenyataan al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani (m.852) dalam matan Nukhbah al-Fikar fi Mustalah Ahl al-Athar, “Adapun bid’ah, (iaitu perawi) kufur atau fasiq. Maka yang pertama (perawi kufur) tidak diterima oleh jumhur. Sementara yang kedua (perawi fasiq), boleh diterima mereka yang tidak menyebarkan (fahaman bid’ahnya) menurut pandangan yang sahih. Melainkan jika diriwayat untuk menguatkan bid’ahnya, maka (riwayatnya) ditolak.”

3. Itulah pandangan jumhur muhadithin seperti penyataan Ibn Taymiyyah (w.728), “Konvensyen bagi ulama hadith tidak meriwayatkan riwayat dan (menerima) penyaksian daripada mereka yang mempromosikan bid’ah. Oleh itu, tidak terdapat dalam karya-karya utama mereka seperti Sahih, Sunan dan Musnad riwayat-riwayat orang yang terkenal mempromosikan bid’ah.” (al-Minhaj, 62-63).

4. Secara ringkas, penerimaan perawi bid’ah bergantung kepada pelakunya, sama ada kufur atau fasiq; sama ada bid’ah yang melampau atau tidak; sama ada menghalalkan pembohongan atau tidak; sama ada mempromosikan bid’ahnya atau tidak.

5. Rumusannya, *Perawi pelaku bid’ah yang diterima hanyalah mereka yang tidak kufur, tidak melampau, tidak menghalalkan pembohongan serta tidak mempromosikan fahaman bid’ah mereka. Itupun bergantung kepada kewujudan sifat integriti dan kredibiliti nya (‘adil dan dabit) seperti syarat-syarat penerimaan perawi hadith.*

Dr. Najahudin Lateh

22 Ramadhan 1441

ITCS, ACIS UiTM

Perawi Syiah dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim?

1. Semalam saya ada bertanya di dalam ‘posting’ facebook, “mgapa syiah ekstrem ada dlm senarai perawi alsyaikhan”. Jawapan kepada persoalan ini penting untuk diketahui awam kerana isu ini sering dimuat naik oleh pengikut atau simpatisan Syiah dalam media sosial.

2. Soal mereka, “Kenapa kita tidak terima Syiah sedangkan ulama hadith sunni menerima mereka sebagai perawi yang dipercayai.” Soal mereka lagi, “Kenapa anda anti Syiah dan ada yang kata sesat, sedangkan al-Bukhari (m.256) dan Muslim (m.261) pun riwayat hadith daripada orang Syiah!?”

3. Ini bagi mereka kontradiksi dengan ulama Ahli Sunnah wa Jamaah yang sepakat menyatakan Sahih al-Bukhari dan Muslim adalah kitab paling sahih selepas al-Qur’an (al-Minhaj, 1/14). Lantas, ini menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat awam lebih-lebih lagi globalisasi membawa arus maklumat tanpa kawalan.

4. Saya tidak berhasrat untuk menjawabnya kerana perkara ini sudah selesai disentuh oleh ulama silam dan ditambah huraiannya oleh ulama hadith kontemporari. Justeru, di sini saya titipkan kata-kata ulama silam yang secara langsung menjawab persoalan di atas.

5. Ibn Hajar al-`Asqalani (m.852) dalam muqaddimah syarah Sahih al-Bukhari turut memuatkan nama-nama perawi yang dikatakan Syiah dalam karya tersebut. Penjelasan beliau kemudian memberi pencerahan bahawa *istilah Syiah yang difahami dan diterima perawinya dalam karya hadith berbeza dengan istilah Syiah yang kita fahami dalam dunia moden.*

(more…)

Tiga sumber pastikan sahih hadis

Najahudin Lateh, Berita Harian, 24 Ogos 2011: KITA sering mendengar dan membaca teks hadis Rasulullah SAW sama ada di surau, masjid serta media massa. Penyampaian itu sama ada secara teks asal atau terjemahan sangat baik dan digalakkan.

Namun, suatu perkara yang selalu diambil ringan dalam proses penyampaian sesuatu hadis adalah berkaitan sumber dan kesahihannya daripada Nabi SAW. Oleh itu, sewajarnya penceramah, penulis atau pengkhutbah Islam berhati-hati dalam memilih dan menyebarkan hadis Rasulullah SAW.

Usaha menjadikan hadis sebagai sumber sandaran hujah amat dialu-alukan tetapi ada beberapa disiplin ilmu hadis diabaikan oleh mereka yang menggunakan hadis. Antaranya memastikan hukum hadis itu sahih atau tidak.

(more…)

30 Kisah daripada Hadith Sahih

Pada Ramadhan 1440 hijrah, saya telah menyusun dan menulis hadith-hadith sahih serta pengajarannya untuk dikongsi melalui group Whatsapp, khasnya pencinta kuliah Medan Ilmu di Dewan an-Nabawi, Seksyen U12 Shah Alam. Kaedah penulisan berdasarkan sumbernya yang asal, lantas jauh daripada kisah palsu dan dongeng israiliyyat.

Karya kecil ini menghimpunkan 30 teks hadith yang dikutip daripada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Setiap hadith mengandungi pengajaran dan diberi tajuk untuk menambat hati pembaca. Teks Arab asal diletakkan nama perawi a’la (tertinggi) sahaja tanpa sanad penuh, namun takhrij sumber dan nombor hadith ada dinyatakan. Terjemahan pula dibuat huruf ke huruf dengan tambahan penulis dalam kurungan ‘( )’ supaya mudah difahami.

Untuk ringkas saya sebutkan begini:

“Buku ini mengandungi cerita-cerita benar diambil daripada hadith sahih al-Bukhari dan Muslim serta pengajaran penting yang berkaitan.”

Info lanjut di: http://najahudin.net/30kisah.htm

Fahami Sirah dalam 60 Minit

Sepanjang Sya’ban 1440 hijrah, saya telah menyusun 30 kisah sirah Rasulullah SAW yang pendek dan padat berserta pengajarannya merangkumi saat kelahiran hinggalah sebelum hijrah ke Habsyah. Sebulan Jumadul Thani 1441 hijrah pula, saya menyambung 30 kisah lagi hinggalah saat kewafatan Baginda SAW.

Justeru, karya ini menghimpunkan 60 kisah sirah secara santai yang boleh dihabiskan pembacaannya dalam tempoh sejam. Setiap kisah disusuli dengan pengajaran, khasnya kepada pendakwah dan organisasi Islam. Saya turut menambah beberapa info berdasarkan fakta teks kisah sirah sebagai bacaan tambahan. Fakta dalam karya ini adalah berdasarkan sumber berautoriti, sementelah berkaitan sirah batang tubuh insan teragung, Nabi Muhammad SAW.

Untuk ringkas saya sebutkan begini:

“Buku ini mengandungi fakta dan pengajaran perjalanan hidup Rasulullah SAW daripada kelahiran hinggalah kewafatan Baginda SAW serta beberapa info sejarah penting yang berkaitan.”

Info lanjut di: http://najahudin.net/sirah.htm

Fiqh Emas dalam Karya Ulama Nusantara Sorotan melalui Kitab al-Sirat al-Mustaqim, Furu’ al-Masail dan Bahr al-Madhi

Abstrak: Ulama Nusantara khasnya di Tanah Melayu, Fatani dan Acheh menghasilkan pelbagai penulisan terutama dalam ilmu akidah, fiqh dan tasauf. Penulisan karya jawi mereka meliputi pelbagai bentuk sama ada tulisan sendiri, terjemahan teks Arab ke bahasa Melayu ataupun dalam bentuk ulasan terhadap teks karya lain. Kertas ini bertujuan meneliti tiga buah karya agung fiqh yang setiap satu dihasilkan dan diwakili oleh ulama dari tiga tempat yang berbeza, pada waktu yang berbeza dan karya dalam bentuk yang berbeza. Namun, kertas ini hanya meneliti tema perbahasan mereka berkaitan fiqh emas sahaja. Shaykh Nur al-Din al-Raniri (m.1658) dari Acheh diteliti melalui karya fiqh beliau sendiri, Al-Sirat al-Mustaqim, Shaykh Daud al-Fathani (m.1847), dari Fatani melalui karya terjemahan beliau, Furu’ al-Masail sementara Shaykh Idris al-Marbawi (m.1989), ulama di Tanah Melayu dengan karya terjemahan berserta ulasan hadith, Bahr al-Madhi. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif diskriptif melalui observasi dan analisis komparatif ketiga-tiga karya tersebut bagi mencapai objektif meneliti isu-isu berkaitan tema emas dalam karya-karya ulama silam di Alam Melayu. Kajian ini mendapati terdapat beberapa tema berkaitan emas yang telah digunakan dalam penyataan hukum antaranya berkaitan perkakasan, perhiasan, cincin, pakaian, anggota badan, pembayaran zakat, jual-beli dan sebagainya.

(more…)

Penghasilan Karya Hadith Dalam Tulisan Jawi Tumpuan Kepada Sumbangan Ulama Acheh Dalam Manuskrip MS 1042 Dan MSS 2068

Abstrak: Pelbagai karya Islam tulisan jawi yang juga dipanggil kitab kuning dalam pelbagai disiplin ilmu telah dihasilkan oleh ulama-ulama besar di Alam Melayu sejak zaman berzaman. Karya-karya penulisan tersebut dikesan wujud sejak kurun ke-17 dan biasanya meliputi bidang akidah, fiqh dan tasauf. Walaupun begitu, karya dalam ilmu-ilmu lain termasuklah ilmu hadith juga telah dihasilkan oleh mereka sama ada dalam bentuk karya asal, salinan tulisan orang lain, ulasan terhadap teks dan ada juga karya dalam bentuk terjemahan. Acheh sebagai bumi Islam yang digelar Dar al-Salam dan Serambi Mekah juga telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama besar yang telah menghasilkan karya-karya hadith. Kertas ini akan meneliti apa dan bagaimanakah bentuk penghasilan karya-karya hadith dalam tulisan jawi kurun ke-17 hinggalah akhir kurun ke-20. Penumpuan akan diberikan kepada dua naskah manuskrip dalam bidang hadith yang terdapat di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia iaitu Al-Fawaid al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah (MS 1042) oleh Shaykh Nur al-Din al-Raniri (m.1658) dan Sharh Latif ala Arba’in Hadith li al-Imam al-Nawawi (MSS 2068) oleh Shaykh Abd al-Rauf al-Fansuri (m.1693). Penelitian bersifat kualitatif diskriptif ini ditumpukan kepada karya-karya hadith dalam tulisan jawi, metodologi penulisan kedua-dua tokoh ulama Acheh tersebut selain sedikit catatan tentang rupa bentuk fizikal kedua-dua manuskrip tersebut.

(more…)

Islamisasi Hotel Melalui Pendekatan Hadith Ahkam

Abstrak: Kertas ini menghimpun dan menganalisis hadith-hadith ahkam (hukum fiqh) berkaitan untuk menonjolkan konsep hotel dan rumah penginapan yang bercirikan Islam. Ia merangkumi gambaran reka bentuk ruang, organisasi dan pekerja serta pelanggan hotel berasaskan panduan daripada hadith-hadith Rasulullah SAW. Kertas ini lebih berbentuk cadangan atau syor tentang beberapa asas kepada pembentukan dan pengurusan sebuah hotel atau rumah penginapan Islam berpandukan neraca hadith sahih. Kertas ringkas ini dirasakan bermanfaat kepada semua pengkaji, pelajar dan pengusaha hotel, homestay, rumah tumpangan atau penginapan supaya dapat mereka bentuk atau mengubah premis sedia ada supaya selari dengan syariah.

(more…)

Metodologi Syeikh Idris Al-Marbawi Dalam Karya Terjemah Bulugh Al-Maram

Abstrak: Karya ulamak di Alam Melayu meliputi pelbagai bentuk seperti tulisan asli, salinan tulisan orang lain, ulasan terhadap teks dan ada yang berbentuk terjemahan. Dalam karya hadith, antara ulamak besar yang mewakafkan diri untuk melakukan amal tersebut ialah Syeikh Idris al-Marbawi. Beliau yang merupakan tokoh terbilang negara telah menghasilkan pelbagai karya tersohor seperti Kamus al-Marbawi dan Bahr al-Mazi. Antara karya hadith lain yang diterjemahkan oleh beliau ialah Bulugh al-Maram. Ketika menterjemah, beberapa metodologi dan pendekatan tersendiri telah digarap untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar memberi penjelasan kepada karya asal tersebut. Justeru, kertas ini akan membicarakan metodologi yang digunakan oleh beliau ketika membuat terjemahan tersebut. Selain itu, kertas ini juga akan menyenaraikan karya hadith yang pernah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu di Nusantara. Kajian ini boleh membantu para pelajar, ahli akademik dan orang ramai untuk memahami metodologi terjemahan ulamak silam dan sebagai sumber rujukan karya terjemahan hadith. Di samping itu kita semua dalam meneliti kehebatan seorang anak Melayu dalam membedah dan menghuraikan sebuah karya agung dalam hadith, iaitu Bulugh al-Maram untuk dinikmati oleh kita semua, terutama yang tidak fasih Bahasa Arab.

(more…)
Follow by Email
LinkedIn
Share