Adakah Riwayat Perawi Bid’ah Diterima?

1. Lanjutan artikel semalam, ada sahabat bertanya tentang *‘pelaku bid’ah dari sudut muhadithin’*. Tajuk tentang bid’ah dan perawi bid’ah berjela-jela. Boleh didapati dalam karya-karya mustalah hadith. Pelaku bid’ah atau ahli ahwa’ (hawa nafsu) secara umumnya ramai yang mereka-reka hadith maudhu’ (palsu) antaranya golongan Syiah Rafidhah, zindiq jahat, penglipur lara, penjilat pemerintah, pendukung politik, fiqh dan ilmu kalam lain seperti Khawarij, Muktazilah, Qadariyah, Jabariah, Murji’ah dan lainnya (al-Siba’i, al-Sunnah, 82-90).

2. Untuk itu, saya suka berkongsi kenyataan al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani (m.852) dalam matan Nukhbah al-Fikar fi Mustalah Ahl al-Athar, “Adapun bid’ah, (iaitu perawi) kufur atau fasiq. Maka yang pertama (perawi kufur) tidak diterima oleh jumhur. Sementara yang kedua (perawi fasiq), boleh diterima mereka yang tidak menyebarkan (fahaman bid’ahnya) menurut pandangan yang sahih. Melainkan jika diriwayat untuk menguatkan bid’ahnya, maka (riwayatnya) ditolak.”

3. Itulah pandangan jumhur muhadithin seperti penyataan Ibn Taymiyyah (w.728), “Konvensyen bagi ulama hadith tidak meriwayatkan riwayat dan (menerima) penyaksian daripada mereka yang mempromosikan bid’ah. Oleh itu, tidak terdapat dalam karya-karya utama mereka seperti Sahih, Sunan dan Musnad riwayat-riwayat orang yang terkenal mempromosikan bid’ah.” (al-Minhaj, 62-63).

4. Secara ringkas, penerimaan perawi bid’ah bergantung kepada pelakunya, sama ada kufur atau fasiq; sama ada bid’ah yang melampau atau tidak; sama ada menghalalkan pembohongan atau tidak; sama ada mempromosikan bid’ahnya atau tidak.

5. Rumusannya, *Perawi pelaku bid’ah yang diterima hanyalah mereka yang tidak kufur, tidak melampau, tidak menghalalkan pembohongan serta tidak mempromosikan fahaman bid’ah mereka. Itupun bergantung kepada kewujudan sifat integriti dan kredibiliti nya (‘adil dan dabit) seperti syarat-syarat penerimaan perawi hadith.*

Dr. Najahudin Lateh

22 Ramadhan 1441

ITCS, ACIS UiTM

Perawi Syiah dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim?

1. Semalam saya ada bertanya di dalam ‘posting’ facebook, “mgapa syiah ekstrem ada dlm senarai perawi alsyaikhan”. Jawapan kepada persoalan ini penting untuk diketahui awam kerana isu ini sering dimuat naik oleh pengikut atau simpatisan Syiah dalam media sosial.

2. Soal mereka, “Kenapa kita tidak terima Syiah sedangkan ulama hadith sunni menerima mereka sebagai perawi yang dipercayai.” Soal mereka lagi, “Kenapa anda anti Syiah dan ada yang kata sesat, sedangkan al-Bukhari (m.256) dan Muslim (m.261) pun riwayat hadith daripada orang Syiah!?”

3. Ini bagi mereka kontradiksi dengan ulama Ahli Sunnah wa Jamaah yang sepakat menyatakan Sahih al-Bukhari dan Muslim adalah kitab paling sahih selepas al-Qur’an (al-Minhaj, 1/14). Lantas, ini menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat awam lebih-lebih lagi globalisasi membawa arus maklumat tanpa kawalan.

4. Saya tidak berhasrat untuk menjawabnya kerana perkara ini sudah selesai disentuh oleh ulama silam dan ditambah huraiannya oleh ulama hadith kontemporari. Justeru, di sini saya titipkan kata-kata ulama silam yang secara langsung menjawab persoalan di atas.

5. Ibn Hajar al-`Asqalani (m.852) dalam muqaddimah syarah Sahih al-Bukhari turut memuatkan nama-nama perawi yang dikatakan Syiah dalam karya tersebut. Penjelasan beliau kemudian memberi pencerahan bahawa *istilah Syiah yang difahami dan diterima perawinya dalam karya hadith berbeza dengan istilah Syiah yang kita fahami dalam dunia moden.*

(more…)

Episod 8: Ibrah Antara Badr al-Ula dan Badr al-Sughra

Kenapa sirah sebut Badar Kubra (Besar)? Ada ke Badar Kecil? Mampu menang ke bertempur ketika berpuasa?

Ikuti penjelasan 3 minit dalam Tazkirah 3 Minit ACIS, UiTM Sempena Ramadhan 1441H..

Jangan lupa kongsikan video ini kepada semua! semoga apa yang disampaikan memberi manfaat.

Pembentukan Model Penggunaan Emas Sebagai Kontrak Takaful

Abstract: Kontrak takaful di seantero dunia termasuk di Malaysia biasanya berasaskan model mudharabah dan wakalah atau gabungan antaranya. Namun, muamalat Islam sejak zaman Rasulullah SAW telah menyenaraikan pelbagai kontrak lain yang direkabentuk oleh ulama’ Islam dalam karya-karya fiqh mereka. Antara kontrak yang boleh diimplimentasikan dalam pasaran kontemporari adalah berkaitan penggunaan emas. Ini sejajar dengan nilai emas yang sentiasa meningkat saban tahun antara 20 hingga 30  peratus sedangkan ringgit mengalami penyusutan nilai akibat inflasi yang meningkat antara tiga hingga lima peratus di negara kita. Ini memberi kesan besar dalam jangka masa panjang terhadap simpanan pencarum dalam organisasi kewangan. Objektif kajian ini akan menonjolkan satu model baru berasaskan penggunaan emas yang boleh diaplikasikan dalam industri takaful. Model yang dicadangkan ini dijangka boleh mengatasi masalah penyusutan nilai sumbangan peserta di samping membantu syarikat takaful berhadapan dengan instrumen pelaburan syariah yang terhad. Kertas ini adalah kajian kualitatif diskriptif dengan data dikumpulkan melalui metod dokumentasi, historis dan observasi terhadap karya, kajian lalu serta sistem operasi takaful sedia ada dan kemudiannya dianalisis secara ‘content analysis’. Kertas ini akan membincangkan kontrak-kontrak berkaitan takaful pada zaman awal Islam, kontrak kontemporari, fiqh emas dan pembentukan model takaful yang dicadangkan. Kajian ini bukan setakat membantu syarikat takaful, malah dijangkakan boleh memberi idea kepada institusi kewangan lain seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Lembaga Tabung Haji (LTH), Permodalan Nasional Berhad (PNB), ahli akademik dan orang ramai dalam mencari mekanisme penggunaan emas sebagai alternatif kepada simpanan dan pelaburan mereka.

(more…)

Aspek-aspek Penawaran Inap Secara Syariah di Hotel De Palma

Abstract: Industri perhotelan negara semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan produktiviti pelancongan negara. Walaupun begitu, penawaran tempat penginapan terutamanya hotel yang mesra pengguna Muslim agak berkurangan. Isu-isu sensitif umat Islam terbuka dan sebagainya sering tidak dititik berat oleh pihak yang bertanggung jawab. Kertas ini menghimpun dan menganalisis aspek-aspek penawaran penginapan secara halal menurut Islam. Ia merangkumi gambaran reka bentuk ruang, organisasi dan pekerja serta pelanggan hotel berasaskan panduan daripada al-Quran, hadith dan pandangan intelektual Islam. Kertas ini lebih berbentuk cadangan atau syor tentang beberapa asas kepada pembentukan dan pengurusan sebuah hotel atau rumah penginapan Islam berpandukan neraca syariah. Kertas ringkas ini akan memberi tumpuan kepada aplikasi dan operasi di Hotel De Palma yang dianggap peneraju dalam hotel patuh syariah. Adalah diharapkan kertas ini bermanfaat kepada semua pengkaji, pelajar dan pengusaha hotel, homestay, rumah tumpangan atau penginapan supaya dapat mereka bentuk atau mengubah premis sedia ada supaya selari dengan syariah.

(more…)

Shariah Compliant Multi Level Marketing: Issues And Recommendations

Abstract: Multi Level Marketing (MLM) is a new concept in Islamic transaction. However, from the aspect of consumerism, various issues have arisen. Hence, there is a need of requiring correct approaches and immediate solutions to resolve these issues. Be that as it may, Islam as a comprehensive religion has the solution on all aspects of life, including matters of MLM. This paper will focus on controversial syariah issues regarding MLM such as having two akads in one transaction, excessive pricing, bonus and others. It would also provide guidelines on contemporary Islamic muamalat system, thus assisting future Muslim consumers in differentiating, as well as choosing MLM products that are shariah compliant. Recommendations of a Shariah compliant MLM model would also be included in this paper.

(more…)

Isu-Isu Berkaitan Kewangan Islam Dalam Perundangan Negara

Abstrak: Kerangka perundangan sistem kewangan Islam di Malaysia masih lagi tertakluk kepada undang-undang sivil. Ini kerana Perlembagaan Persekutuan yang membahagikan bidang kuasa negeri dan pusat telah meletakkan Mahkamah Syariah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar kes-kes pertikaian berkaitan kewangan islam. Perkara ini menyebabkan banyak tafsiran mahkamah sivil yang berkaitan kontrak dan aplikasi kewangan islam bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah kerana ia masih tertakluk kepada undang-undang sivil. Justeru, kajian ini akan membicarakan persoalan-persoalan ini dengan memberi tumpuan kepada keputusan-keputusan dan tafsiran-tafsiran mahkamah sivil dalam kes-kes kewangan dan perbankan Islam. Seterusnya, penulis akan mencadangkan beberapa pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan dan akta-akta berkaitan untuk memperkasakan undang-undang Islam yang berkaitan kewangan islam dan peranan Mahkamah Syariah.

(more…)

Kepenggunaan Patuh Syariah Dalam Multi Level Marketing (MLM)

Abstrak: Multi Level Marketing (MLM) adalah suatu konsep baru dalam muamalat Islam. Namun dari aspek kepenggunaan, pelbagai masalah, isu dan persoalan muncul dalam konsep ini yang memerlukan jawapan segera dan segar. Walaupun begitu, Islam sebagai  nur Ilahi pasti mempunyai jawapan dan penyelesaian terhadap semua masalah termasuk dalam MLM. Justeru, kertas kerja ini akan menumpukan fokus kepada perbahasan tentang aplikasi MLM meliputi perbincangan tentang isu-isu syariah berkaitan seperti dua akad dalam satu, harga tinggi, bonus dan sebagainya. Kertas ini juga memuatkan beberapa cadangan berkaitan MLM yang patuh syariah. Adalah diharapkan kertas ini memperkayakan rujukan tentang sistem muamalat kontemporari dan memberi manfaat kepada para pengguna dalam memilih serta menggunakan produk MLM secara syariah. Secara langsung, kertas ini boleh membantu pengguna, syarikat, pengusaha, agen jualan, pelajar dan orang awam untuk membezakan transaksi MLM yang sah patuh syariah atau sebaliknya di samping mampu mencapai sasaran kita untuk mewujudkan sistem Islam dalam segenap aspek kehidupan.

(more…)

Dakwah Online dan Kajian Awal ke Arah Ensiklopedia Domainnya dalam Bahasa Melayu

Abstrak: Dakwah online melalui internet merupakan suatu medium baru yang sangat berkesan. Tugasan dakwahnya dijalankan selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu dan 365 hari setahun. Banyak kelebihan lain yang boleh dimanfaatkan terutamanya untuk menarik perhatian golongan sasar seperti orang muda dan masyarakat dunia. Aplikasi internet seperti laman web, portal, blog, email, SMS internet, borak siber dan sebagainya boleh digunakan untuk berdakwah di samping menangkis anasir buruk yang disasarkan kepada Islam. Kewujudan domain dakwah dalam aplikasi ini oleh para tekno-dai’e secara langsung dapat menyebarkan Islam seantero dunia. Tulisan ini akan memfokuskan kepada dakwah online dengan melihat kepada bentuk dan aplikasi yang boleh dimanfaatkan oleh pendakwah dan pelayar internet. Di samping itu, tulisan ini juga menyenaraikan seberapa banyak domain dakwah dalam bahasa Melayu yang wujud di alam maya. Adalah diharapkan koleksi yang dipaparkan boleh dijadikan catatan awal ke arah kewujudan ensiklopedia domain dakwah untuk dimanfaatkan oleh semua.

(more…)

Organisasi Bantuan Dan Khidmat Sukarela: Pengalaman Amal Malaysia

Abstrak: Yayasan Amal Malaysia (Amal Malaysia) merupakan sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) Islam yang berdaftar secara sah telah ditubuhkan pada 30 Mei 2001. Berbekalkan semangat dan slogan ‘Berkhidmat Untuk Kemanusiaan dan Beramal Kerana Allah’, ia bergerak ke pelusuk negara dan dunia bagi menabur bakti kepada umat manusia yang ditimpa musibah. Suatu yang menarik, Amal Malaysia bergerak atas paksi Islam dengan menampilkan imej baik kepada agama dan menyumbang nama baik kepada negara khususnya dan di peringkat antarabangsa umumnya. Justeru, ia bukan bergerak atas nama amal kebajikan semata-mata tetapi juga sebagai pendakwah. Ini kerana melalui amal kebajikan, anggota Amal Malaysia berhadapan terus dengan ahli masyarakat dan kesempatan itu diambil peluang untuk menggunakan kemahiran berdakwah secara personaliti serta amalan. Pendekatan berkhidmat sambil berdakwah adalah pendekatan yang terpuji bagi menonjolkan kesyumulan dan keluasan Islam. Secara jelas, kebaktiannya diterima oleh masyarakat setempat dan antarabangsa tanpa sebarang prejudis. Ini kerana Amal Malaysia tidak terikat dengan keterbatasan ruang lingkup yang sempit serta tidak dibatasi oleh sempadan geografi dan juga keterikatan bangsa dan agama. Gerak kerjanya termasuklah misi bantuan, perubatan, pendidikan dan dakwah, latihan, penyelidikan, pembangunan remaja, penerbitan dan hubungan luar. Skop amalnya di dalam dan luar negara. Penglibatan dalam negara terbukti ketika membantu mangsa Tsunami di Kedah dan Pulau Pinang, menggerakkan pasukan bantuan mangsa banjir di Johor, Kedah dan negeri-negeri lain serta bantuan penduduk miskin dan ditimpa musibah di Sabah, Sarawak dan seluruh negara. Begitu juga bantuan kemanusiaan di luar negara seperti di Acheh, Jogjakarta, Mindanao, Kemboja, Kashmir, Pakistan, Sri Lanka, Iran, Lubnan, Palestin dan sebagainya. Pengalamannya banyak. Pengalaman ini memberi makna yang besar kepada kita. Termasuk juga untuk terlibat sama.

(more…)
Follow by Email
LinkedIn
Share