Labur Emas Mengikut Syariah

Najahudin Lateh, Utusan Malaysia, 2 Februari 2012: Emas pada sepanjang zaman dianggap sebagai simbol kekayaan, kemashyuran dan kecantikan. Dalam sejarah ekonomi Islam, emas merupakan matawang dan aset simpanan yang baik.

Teks al-Quran dan hadith banyak menjelaskan kepentingan emas dalam kehidupan manusia. Emas dirujuk sebagai matawang dinar dalam firman-Nya : “Dan di antara ahli-ahli kitab, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya (dengan sempurna) kepada kamu dan ada pula di antara mereka, yang kalau engkau amanahkan menyimpan hanya satu dinar sahaja pun, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu, kecuali kalau kamu selalu menuntutnya”. (Ali Imran : 75)

(more…)

Dapatan Kajian Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah Di Malaysia

Abstrak: Kertas ini menjelaskan dapatan daripada kajian pembangunan instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) yang disepakati pakar dan mempunyai tahap kualiti tinggi berasaskan senario transaksi di Malaysia. Kajian ini menggabungkan kaedah kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kajian Reka bentuk dan Pembangunan oleh Richey & Klein (2007) yang diubah suai melalui tiga fasa; analisis, reka bentuk dan penilaian. Dapatan data Fasa Analisis menunjukkan semua (100 peratus) pelabur dan pakar bersetuju bahawa panduan pelaburan emas dalam bentuk instrumen sangat diperlukan. Semua responden pakar juga bersetuju bahawa panduan tersebut perlu mempunyai tiga dimensi, iaitu (i) pelabur dan institusi pelaburan; (ii) barang dan harga; dan (iii) akad tawaran. Kriteria bagi panduan tersebut adalah berdasarkan dua teori transaksi emas, iaitu kriteria umum dalam syarat al-bay’ dan kriteria khusus dalam bay’al-sarf. Dapatan data pada Fasa Reka Bentuk pula menunjukkan semua (100 peratus) pakar Delphi bersetuju dengan ketiga-tiga dimensi tersebut. Dapatan fasa ini juga menunjukkan kesepakatan yang tinggi dalam kalangan mereka untuk bersetuju menerima 33 item dengan skor median adalah 4 dan JAK antara 0.00 hingga 1.00. Skor ini disokong oleh analisis FDM yang menunjukkan nilai threshold (d ≤ 0.2) serta peratusan kesepakatan pakar ( ≥75%). Dapatan data pada Fasa Penilaian menunjukkan terdapat satu item telah digugurkan pada kajian rintis kerana tidak sepadan (misfit) dengan nilai PTMEA CORR negatif (-0.17logit) dan berada di luar sempadan yang ditetapkan (outfitz-std=2.9). Kajian tinjauan sebenar telah mengekalkan 32 item kerana mempunyai ciri kesahan yang baik bagi setiap item dan person (nilai kebolehpercayaan item: 0.94; kebolehpercayaan person: 0.94; PTMEA CORR item yang positif; infit MNSQ item=0.44-1.66logit; and z-std > -/+2). Profil pelaburan emas menunjukkan majoriti institusi pelaburan emas tidak patuh syariah dengan hanya 7.5 peratus yang mempunyai komitmen tinggi untuk mematuhi kriterianya dan terdapat dua item (6.25%) yang sukar dipatuhi kerana berada di atas mean person. Akhirnya, kajian ini berjaya menghasilkan panduan pelaburan emas secara syariah berkualiti tinggi serta memberi implikasi penambahbaikan kepada Parameter Pelaburan Emas yang telah diperakui pihak kerajaan dan rujukan masyarakat.

(more…)

Assessing Item Validity and Reliability of Shariah Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument Using Rasch Measurement Model

Abstract: This paper describes the process of assessing the validity and reliability of a new instrument namely Shariah Compliant Gold Investment (SCGI). The instrument consists of 33 items that are embedded in three dimensions and was administered to 27 Malaysian investors and investment institutions. The Rasch model was used to examine the validity of items by two criteria; (1) point measure correlation (PTMEA CORR) and (2) fit statistics (infit/outfit MNSQ and z-std). The findings indicated that the reliability index for the respondents and items are high with (r=0.91) and (r=0.81) respectively with Cronbach alpha 0.93. At the same time, the item separation is 2.07 while the person separation is a value of 3.15. From the aspect of the item polarity, most of the item contributed to the measurement as all of the PTMEA CORR values are positive values between +0.44logit to +1.66logit except for the A03 item (0.17logit). The fit item testing indicated that the value of the sum of the mean of infit MNSQ and SD was between +0.68logit to +1.30logit. Only one item, A03, falls in the range of elimination due to negative value of PTMEA CORR and z-std>2.0. The results suggested the item to be removed, retaining the balance 32 items.

(more…)

Pembentukan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Menggunakan Teknik Delphi

Abstrak: Teknik Delphi adalah suatu kaedah untuk mendapatkan kesepakatan pakar dalam sesuatu isu. Ia telah digunakan secara meluas dan diterima dalam pelbagai disiplin ilmu seperti perancangan, penentuan, penilaian sesuatu program atau dasar. Teknik ini direka sebagai suatu usaha dalam bentuk komunikasi di kalangan sekumpulan panel pakar bagi memudahkan pembentukan keputusan secara bersama untuk menyelesaikan masalah. Kertas ini akan membentuk instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (PEPS) dengan menggunakan teknik ini. Seramai 13 orang pakar muamalat Islam telah dipilih sebagai peserta dan dua pusingan telah digunakan untuk mendapatkan kesepakatan mereka. Metod soal selidik 4-point Likert Scale digunakan pada kedua-dua pusingan Teknik Delphi untuk mendapatkan data. Analisis soal selidik tersebut dibuat pada setiap pusingan dan kesepakatan pakar diperolehi pada pusingan kedua apabila item mencapai sasaran tahap persetujuan melebihi 70 peratus ataupun median taburan frekuensi sekurang-kurangnya 3.25. Hasilnya, kajian ini telah memperolehi 33 item iPEPS yang terangkum dalam tiga dimensi, iaitu (i) pelabur dan institusi pelaburan; (ii) barang dan harga; dan (iii) akad tawaran. Semua item menunjukkan kesepakatan yang tinggi untuk diterima oleh panel pakar (IQR=0.00 or 1.00; mdn=4.00). Kajian ini berjaya membentuk iPEPS yang boleh digunapakai oleh institusi kewangan Islam untuk mewujudkan produk baru atau audit syariah pelaburan emas sedia ada bagi mematuhi kehendak muamalat Islam.

(more…)

Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Melalui Teknik Delphi Klasik dan Fuzzy Delphi (FDM)

Abstrak: Objektif kajian ini untuk menjelaskan proses reka bentuk instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) dengan menggunakan Teknik Delphi Klasik (TDK) dan Metod Fuzzy Delphi (FDM). TDK merupakan suatu kaedah untuk mendapatkan kesepakatan pakar dalam sesuatu isu sementara FDM adalah teknik analisis kombinasi antara aplikasi TDK dan teori set fuzzy. Instrumen kajian ini berbentuk soal selidik skala Likert 4-poin yang terdiri daripada tiga dimensi serta 34 item. Seramai 13 orang pakar muamalat Islam telah dipilih sebagai peserta TD dan dua pusingan telah digunakan untuk mendapatkan kesepakatan mereka. Dapatan kajian menunjukkan kesepakatan yang tinggi di kalangan peserta pakar dengan skor IQR=0.00 hingga 1.00; Mdn=4.00 untuk menerima ketiga-tiga dimensi, 32 item asal dan satu item baru (C11) serta menolak dua item asal (B05;B15). Skor penerimaan ini turut disokong dengan bukti empirikal daripada analisis FDM yang menunjukkan nilai d threshold konstruk dan semua item adalah d≤ 0.2 serta peratusan kesepakatan pakar adalah ≥75%. Hasilnya, kajian ini berjaya membentuk iPEPS yang terdiri daripada tiga dimensi dan 33 item yang mempunyai kesahan yang baik. Instrumen ini boleh digunapakai oleh institusi kewangan Islam untuk mewujudkan produk baru atau audit syariah pelaburan emas sedia ada supaya mematuhi kehendak muamalat Islam.

(more…)

The Development Of Shariah-Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument: An Analysis Of A Delphi Process

Abstract: This paper provides the analysis of a Delphi process for develop Shariah-Compliant Gold Investment (SCGI) instrument. A 2-round Delphi technique was employed to achieve consensus among participants for the items of SCGI. The participant comprised of 13 persons who are expert in Islamic muamalat, while the 4-point Likert Scale questionnaire was used on every round in order to obtain their agreement. The results indicated that the total of experts agreed for 33 items SCGI instrument which is embedded in three dimensions: (i) investor and investment institutions; (ii) products and prices; and (iii) the contract offer. The items were obtained showing high consensus and accepted frequency (IQR=0 or 1; mdn=4.00). The findings also showed that the Delphi was an efficient method to achive agreement of expert opinion on the SCGI instrument.

(more…)

Application of the Delphi Technique in the Formation of Shariah-Compliant Gold Instrument (SCGI)

Abstract: The Delphi technique is a method used in order to get a unanimous decision from a group of experts regarding a certain issue. This technique was created as an effort in order to facilitate the formation of a joint decision among a group of experts in resolving a problem. This paper will establish the formation of Shariah-Compliant Gold Instrument (SCGI) by using this particular technique. A total of 13 experts in Mualamat were selected as participants and a total of three rounds were done in order to obtain their agreement. An open-ended questionnaire method and a close-ended questionnaire method were used during the first round whereas the 4-Point Likert Scale questionnaire was used during the second round and for the third round, the Delphi technique was utilized to obtain the relevant data’s. Analysis of the questionnaire was done at every stage and a unanimous agreement by the experts were obtained by the third round as the item received a 70% level of agreement or a median frequency of at least 3.25. As a result, this study has obtained 43 items SCGI instruments which is embedded in four dimensions namely, (i) investor and investment institutions; (ii) products and prices; (iii) the contract deal; and (iv) secondary contract. In conclusion, this research has successfully created the SCGI instrument that can be used by Islamic Financial Institutions (IFI) to create new products or an audit of the existing Shariah gold investment in order to ensure it complies with Muamalat.

(more…)

Fiqh Emas dalam Karya Ulama Nusantara Sorotan melalui Kitab al-Sirat al-Mustaqim, Furu’ al-Masail dan Bahr al-Madhi

Abstrak: Ulama Nusantara khasnya di Tanah Melayu, Fatani dan Acheh menghasilkan pelbagai penulisan terutama dalam ilmu akidah, fiqh dan tasauf. Penulisan karya jawi mereka meliputi pelbagai bentuk sama ada tulisan sendiri, terjemahan teks Arab ke bahasa Melayu ataupun dalam bentuk ulasan terhadap teks karya lain. Kertas ini bertujuan meneliti tiga buah karya agung fiqh yang setiap satu dihasilkan dan diwakili oleh ulama dari tiga tempat yang berbeza, pada waktu yang berbeza dan karya dalam bentuk yang berbeza. Namun, kertas ini hanya meneliti tema perbahasan mereka berkaitan fiqh emas sahaja. Shaykh Nur al-Din al-Raniri (m.1658) dari Acheh diteliti melalui karya fiqh beliau sendiri, Al-Sirat al-Mustaqim, Shaykh Daud al-Fathani (m.1847), dari Fatani melalui karya terjemahan beliau, Furu’ al-Masail sementara Shaykh Idris al-Marbawi (m.1989), ulama di Tanah Melayu dengan karya terjemahan berserta ulasan hadith, Bahr al-Madhi. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif diskriptif melalui observasi dan analisis komparatif ketiga-tiga karya tersebut bagi mencapai objektif meneliti isu-isu berkaitan tema emas dalam karya-karya ulama silam di Alam Melayu. Kajian ini mendapati terdapat beberapa tema berkaitan emas yang telah digunakan dalam penyataan hukum antaranya berkaitan perkakasan, perhiasan, cincin, pakaian, anggota badan, pembayaran zakat, jual-beli dan sebagainya.

(more…)

Pembentukan Model Penggunaan Emas Sebagai Kontrak Takaful

Abstract: Kontrak takaful di seantero dunia termasuk di Malaysia biasanya berasaskan model mudharabah dan wakalah atau gabungan antaranya. Namun, muamalat Islam sejak zaman Rasulullah SAW telah menyenaraikan pelbagai kontrak lain yang direkabentuk oleh ulama’ Islam dalam karya-karya fiqh mereka. Antara kontrak yang boleh diimplimentasikan dalam pasaran kontemporari adalah berkaitan penggunaan emas. Ini sejajar dengan nilai emas yang sentiasa meningkat saban tahun antara 20 hingga 30  peratus sedangkan ringgit mengalami penyusutan nilai akibat inflasi yang meningkat antara tiga hingga lima peratus di negara kita. Ini memberi kesan besar dalam jangka masa panjang terhadap simpanan pencarum dalam organisasi kewangan. Objektif kajian ini akan menonjolkan satu model baru berasaskan penggunaan emas yang boleh diaplikasikan dalam industri takaful. Model yang dicadangkan ini dijangka boleh mengatasi masalah penyusutan nilai sumbangan peserta di samping membantu syarikat takaful berhadapan dengan instrumen pelaburan syariah yang terhad. Kertas ini adalah kajian kualitatif diskriptif dengan data dikumpulkan melalui metod dokumentasi, historis dan observasi terhadap karya, kajian lalu serta sistem operasi takaful sedia ada dan kemudiannya dianalisis secara ‘content analysis’. Kertas ini akan membincangkan kontrak-kontrak berkaitan takaful pada zaman awal Islam, kontrak kontemporari, fiqh emas dan pembentukan model takaful yang dicadangkan. Kajian ini bukan setakat membantu syarikat takaful, malah dijangkakan boleh memberi idea kepada institusi kewangan lain seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Lembaga Tabung Haji (LTH), Permodalan Nasional Berhad (PNB), ahli akademik dan orang ramai dalam mencari mekanisme penggunaan emas sebagai alternatif kepada simpanan dan pelaburan mereka.

(more…)
Follow by Email
LinkedIn
Share