Awasi Riba dalam Pembelian Emas

Najahudin Lateh, Utusan Malaysia, 19 Mei 2011: Akhir-akhir ini timbul keghairahan di kalangan umat Islam dalam negara kita untuk membeli dan melabur dalam emas sama ada dalam bentuk siling, jongkong dan sebagainya. Situasi ini menyebabkan kadang-kadang wujud di kalangan mereka yang lupa batas-batas syariah berkaitan pembeliannya, terutama terjebak dengan amalan riba yang diharam dan dikutuk dalam Islam.

Malah Allah SWT mengisytiharkan perang ke atas pelaku riba. Ini terkandung dalam penegasan-Nya dalam firman : “Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba, jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak meninggalkannya, isytiharkanlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya.” (Al-Baqarah’ : 278-279)

Secara umum, riba adalah sebarang pertambahan dalam transaksi sesuatu barangan riba atau tambahan ke atas hutang disebabkan tempoh pembayaran yang lewat.

(more…)

Awas transaksi haram di internet

Najahudin Lateh, Utusan Malaysia, 13 Oktober 2011: Dunia teknologi internet begitu pantas berkembang. Arusnya cukup laju dan kuat hingga boleh merubah bentuk serta sistem kehidupan manusia. Penggunaannya kini bukan setakat sebagai perpustakan terbesar di dunia, malah sudah menjadi pasaraya mega. Fungsinya bukan setakat mengantikan surat dan pejabat pos, tetapi sudah menjadi bank transaksi perniagaan dan tempat mencari kekayaan secara maya.

Realiti ini menyebabkan terlalu ramai di kalangan masyarakat kita yang begitu teruja untuk kaya hingga tidak memikirkan bala bahaya yang mungkin menimpa. Perangkap untuk menipu dan memanipulasi wang sentiasa wujud tanpa disedari, terutama melalui program dan pelaburan-pelaburan berbentuk mesin duit di internet.

Secara mudah, terdapat tiga cara untuk mencari duit di internet, iaitu melalui perniagaan internet, melalui program internet dan melalui pelaburan internet. Dari aspek hukum syariah, ketiga-tiganya tidak halal secara mutlak dan tidak haram secara mutlak. Ia bergantung kepada akad kontrak dan elemen yang wujud dalam transaksi tersebut.

(more…)

Pelaburan internet dibenarkan selagi patuhi syarak

Najahudin Lateh, Berita Harian, 27 Julai 2009: Ramai di kalangan kita teruja dengan pelbagai promosi dan bisnes dalam internet. Semua mahu kaya lebih-lebih lagi dengan cara mudah. Lebih cepat kaya, lebih ramai peminatnya. ‘Klik dapat duit’, ‘Jana pendapatan’, ‘Letak duit dan terima ‘durian runtuh’ beribu-ribu dalam akaun’ dan pelbagai slogan lagi begitu mengasyikkan pelayar internet. Cuma, dalam keghairahan mengejar kekayaan seperti ini, kita sering alpa dengan garis halal haram yang ditetapkan dalam mumalat Islam.

Hakikatnya, dari aspek Islam kemunculan internet sebagai medium penting dalam teknologi perniagaan seperti di atas sangat dialu-alukan. Walaupun begitu, Islam ada garis panduannya. Sesuatu teknologi yang baik akan diterima. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang menyalahi syarak, ia tetap tidak dibenarkan. Dalam ilmu perubatan contohnya, umat Islam diizinkan melakukan pengklonan, namun pengklonan terhadap manusia tidak dibenarkan. Begitu juga diizinkan memakan buah anggur, namun anggur yang telah diproses menjadi arak tidak dibenarkan. Dalam internet, banyak manfaat kepada Islam namun pada masa yang sama terdapat perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan diharamkan. Justeru, terpulanglah kepada kita untuk menggunakannya mengikut lunas yang dibenarkan oleh Islam dan undang-undang negara.

(more…)

MLM mesti menepati syariah

Najahudin Lateh, Utusan Malaysia, 9 Jun 2011: Suatu isu yang sering diperkatakan dan dibincangkan melalui neraca muamalat Islam adalah berkaitan Multi Level Marketing (MLM). Ini kerana reka bentuk MLM yang boleh pada asalnya selari dengan syariah seringkali dilencongkan hingga menjadikannya suatu yang diharamkan.

Ironinya, pemain MLM itu sendiri sama ada syarikat atau ejen pengedar yang membentuk dan memandu sistem pengedaran mereka menjadi tidak serasi dengan hukum Islam. Hal ini boleh dikesan melalui pelan pemasaran, produk, harga, komisyen dan pelbagai elemen lain yang tidak memenuhi kontrak muamalat.

(more…)

Labur Emas Mengikut Syariah

Najahudin Lateh, Utusan Malaysia, 2 Februari 2012: Emas pada sepanjang zaman dianggap sebagai simbol kekayaan, kemashyuran dan kecantikan. Dalam sejarah ekonomi Islam, emas merupakan matawang dan aset simpanan yang baik.

Teks al-Quran dan hadith banyak menjelaskan kepentingan emas dalam kehidupan manusia. Emas dirujuk sebagai matawang dinar dalam firman-Nya : “Dan di antara ahli-ahli kitab, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya (dengan sempurna) kepada kamu dan ada pula di antara mereka, yang kalau engkau amanahkan menyimpan hanya satu dinar sahaja pun, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu, kecuali kalau kamu selalu menuntutnya”. (Ali Imran : 75)

(more…)

Dapatan Kajian Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah Di Malaysia

Abstrak: Kertas ini menjelaskan dapatan daripada kajian pembangunan instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) yang disepakati pakar dan mempunyai tahap kualiti tinggi berasaskan senario transaksi di Malaysia. Kajian ini menggabungkan kaedah kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kajian Reka bentuk dan Pembangunan oleh Richey & Klein (2007) yang diubah suai melalui tiga fasa; analisis, reka bentuk dan penilaian. Dapatan data Fasa Analisis menunjukkan semua (100 peratus) pelabur dan pakar bersetuju bahawa panduan pelaburan emas dalam bentuk instrumen sangat diperlukan. Semua responden pakar juga bersetuju bahawa panduan tersebut perlu mempunyai tiga dimensi, iaitu (i) pelabur dan institusi pelaburan; (ii) barang dan harga; dan (iii) akad tawaran. Kriteria bagi panduan tersebut adalah berdasarkan dua teori transaksi emas, iaitu kriteria umum dalam syarat al-bay’ dan kriteria khusus dalam bay’al-sarf. Dapatan data pada Fasa Reka Bentuk pula menunjukkan semua (100 peratus) pakar Delphi bersetuju dengan ketiga-tiga dimensi tersebut. Dapatan fasa ini juga menunjukkan kesepakatan yang tinggi dalam kalangan mereka untuk bersetuju menerima 33 item dengan skor median adalah 4 dan JAK antara 0.00 hingga 1.00. Skor ini disokong oleh analisis FDM yang menunjukkan nilai threshold (d ≤ 0.2) serta peratusan kesepakatan pakar ( ≥75%). Dapatan data pada Fasa Penilaian menunjukkan terdapat satu item telah digugurkan pada kajian rintis kerana tidak sepadan (misfit) dengan nilai PTMEA CORR negatif (-0.17logit) dan berada di luar sempadan yang ditetapkan (outfitz-std=2.9). Kajian tinjauan sebenar telah mengekalkan 32 item kerana mempunyai ciri kesahan yang baik bagi setiap item dan person (nilai kebolehpercayaan item: 0.94; kebolehpercayaan person: 0.94; PTMEA CORR item yang positif; infit MNSQ item=0.44-1.66logit; and z-std > -/+2). Profil pelaburan emas menunjukkan majoriti institusi pelaburan emas tidak patuh syariah dengan hanya 7.5 peratus yang mempunyai komitmen tinggi untuk mematuhi kriterianya dan terdapat dua item (6.25%) yang sukar dipatuhi kerana berada di atas mean person. Akhirnya, kajian ini berjaya menghasilkan panduan pelaburan emas secara syariah berkualiti tinggi serta memberi implikasi penambahbaikan kepada Parameter Pelaburan Emas yang telah diperakui pihak kerajaan dan rujukan masyarakat.

(more…)

Assessing Item Validity and Reliability of Shariah Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument Using Rasch Measurement Model

Abstract: This paper describes the process of assessing the validity and reliability of a new instrument namely Shariah Compliant Gold Investment (SCGI). The instrument consists of 33 items that are embedded in three dimensions and was administered to 27 Malaysian investors and investment institutions. The Rasch model was used to examine the validity of items by two criteria; (1) point measure correlation (PTMEA CORR) and (2) fit statistics (infit/outfit MNSQ and z-std). The findings indicated that the reliability index for the respondents and items are high with (r=0.91) and (r=0.81) respectively with Cronbach alpha 0.93. At the same time, the item separation is 2.07 while the person separation is a value of 3.15. From the aspect of the item polarity, most of the item contributed to the measurement as all of the PTMEA CORR values are positive values between +0.44logit to +1.66logit except for the A03 item (0.17logit). The fit item testing indicated that the value of the sum of the mean of infit MNSQ and SD was between +0.68logit to +1.30logit. Only one item, A03, falls in the range of elimination due to negative value of PTMEA CORR and z-std>2.0. The results suggested the item to be removed, retaining the balance 32 items.

(more…)

Pembentukan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Menggunakan Teknik Delphi

Abstrak: Teknik Delphi adalah suatu kaedah untuk mendapatkan kesepakatan pakar dalam sesuatu isu. Ia telah digunakan secara meluas dan diterima dalam pelbagai disiplin ilmu seperti perancangan, penentuan, penilaian sesuatu program atau dasar. Teknik ini direka sebagai suatu usaha dalam bentuk komunikasi di kalangan sekumpulan panel pakar bagi memudahkan pembentukan keputusan secara bersama untuk menyelesaikan masalah. Kertas ini akan membentuk instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (PEPS) dengan menggunakan teknik ini. Seramai 13 orang pakar muamalat Islam telah dipilih sebagai peserta dan dua pusingan telah digunakan untuk mendapatkan kesepakatan mereka. Metod soal selidik 4-point Likert Scale digunakan pada kedua-dua pusingan Teknik Delphi untuk mendapatkan data. Analisis soal selidik tersebut dibuat pada setiap pusingan dan kesepakatan pakar diperolehi pada pusingan kedua apabila item mencapai sasaran tahap persetujuan melebihi 70 peratus ataupun median taburan frekuensi sekurang-kurangnya 3.25. Hasilnya, kajian ini telah memperolehi 33 item iPEPS yang terangkum dalam tiga dimensi, iaitu (i) pelabur dan institusi pelaburan; (ii) barang dan harga; dan (iii) akad tawaran. Semua item menunjukkan kesepakatan yang tinggi untuk diterima oleh panel pakar (IQR=0.00 or 1.00; mdn=4.00). Kajian ini berjaya membentuk iPEPS yang boleh digunapakai oleh institusi kewangan Islam untuk mewujudkan produk baru atau audit syariah pelaburan emas sedia ada bagi mematuhi kehendak muamalat Islam.

(more…)

Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Melalui Teknik Delphi Klasik dan Fuzzy Delphi (FDM)

Abstrak: Objektif kajian ini untuk menjelaskan proses reka bentuk instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) dengan menggunakan Teknik Delphi Klasik (TDK) dan Metod Fuzzy Delphi (FDM). TDK merupakan suatu kaedah untuk mendapatkan kesepakatan pakar dalam sesuatu isu sementara FDM adalah teknik analisis kombinasi antara aplikasi TDK dan teori set fuzzy. Instrumen kajian ini berbentuk soal selidik skala Likert 4-poin yang terdiri daripada tiga dimensi serta 34 item. Seramai 13 orang pakar muamalat Islam telah dipilih sebagai peserta TD dan dua pusingan telah digunakan untuk mendapatkan kesepakatan mereka. Dapatan kajian menunjukkan kesepakatan yang tinggi di kalangan peserta pakar dengan skor IQR=0.00 hingga 1.00; Mdn=4.00 untuk menerima ketiga-tiga dimensi, 32 item asal dan satu item baru (C11) serta menolak dua item asal (B05;B15). Skor penerimaan ini turut disokong dengan bukti empirikal daripada analisis FDM yang menunjukkan nilai d threshold konstruk dan semua item adalah d≤ 0.2 serta peratusan kesepakatan pakar adalah ≥75%. Hasilnya, kajian ini berjaya membentuk iPEPS yang terdiri daripada tiga dimensi dan 33 item yang mempunyai kesahan yang baik. Instrumen ini boleh digunapakai oleh institusi kewangan Islam untuk mewujudkan produk baru atau audit syariah pelaburan emas sedia ada supaya mematuhi kehendak muamalat Islam.

(more…)

The Development Of Shariah-Compliant Gold Investment (SCGI) Instrument: An Analysis Of A Delphi Process

Abstract: This paper provides the analysis of a Delphi process for develop Shariah-Compliant Gold Investment (SCGI) instrument. A 2-round Delphi technique was employed to achieve consensus among participants for the items of SCGI. The participant comprised of 13 persons who are expert in Islamic muamalat, while the 4-point Likert Scale questionnaire was used on every round in order to obtain their agreement. The results indicated that the total of experts agreed for 33 items SCGI instrument which is embedded in three dimensions: (i) investor and investment institutions; (ii) products and prices; and (iii) the contract offer. The items were obtained showing high consensus and accepted frequency (IQR=0 or 1; mdn=4.00). The findings also showed that the Delphi was an efficient method to achive agreement of expert opinion on the SCGI instrument.

(more…)
Follow by Email
LinkedIn
Share